Tuesday, July 27, 2010

ಗಜಲ್

ಗಜಲ್


ಅಪನೆ ಹಿ ದಿಲ್ ನೆ ಹಂ ಸೆ ಬಗಾವತ್ ಕಿಯಾ
ಬಿನಾ ಇಜಾಜತ್ ಉನ್ ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ
ಕೋಸೆ ತೊ ಕಿಸೆ ಕೋಸೆ ಖಡೆ ಹಂ ತೊ
ಜಹರೀಲಿ ಹುಸ್ನ್ ನೆ ಹಮಾರೀ ಮಾತಮ್ ಕಿಯಾ


ಬಡತೀ ರಾತ್ ಮೆ ಖುಲೆ ಮೈಖಾನೆ ಕಹಾಂ ಡೂಂಢೆ
ದರ್ ದರ್ ಫಿರ್ ಕೆ ಆತೇ ಥೆ ಕದಮೋ ತಲೆ ತೇರೆ
ತೇರೀ ನಶೀಲಿ ಆಂಖೆ ಪಿಲಾತೀ ಥಿ ಇಸ್ ಕದರ್ ಜಾಮ್ ಹಂ ಕೊ
ಶರಾಬೀ ಬನಾಕೆ ಛೋಡಾ ಹೈ ತೂನೆ, ಐಸಾ ಹಂ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ


ಮುಸ್ಕುರಾನೆ ಸೆ ಪೆಹಲೆ ಸೋಚ್ ಲಿಯಾ ಹೋತಾ
ದಿಲ್ ಜಲಾನೇ ಸೆ ಪೆಹಲೆ ಪೂಛ್ ಲಿಯಾ ಹೋತಾ
ಅಶ್ಕೋಂಕೆ ಆಗ್ ಜೋ ಸೀನೇ ಮೆ ಜಲ್ ರಹೀ ಹೈ
ಸುಲಝತೆ ಅರಮಾನೋ ಸೆ ಖಿಲವಾಡ್ ಆಖಿರ್ ಕ್ಯೋ ಕಿಯಾ


ಅಂಧೇರೆ ಕೆ ಎಹಸಾನ್ ಮೆ ಹಿ ರೆಹನೇದೆ ಹಮೆ ಸಾಗರಿ,
ಸಚ್ಚೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ಖೂಬ್ ಇನಾಮ್ ಮಿಲಾ
ಯೂ ದಿಲ್ ತೊ ಹಜಾರೋ ಲಗಾತೆ ಹೋಂಗೆ ಉನ್ ಸೆ
ಬದನಸೀಬೊ ವಾಲೊ ಮೆ ಓ ಹಮೆ ಭಿ ಶಾಮಿಲ್ ಕಿಯಾ


ಗಜಲ್ ಎಂದರೆ..
"ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ" ಎಂದು. ಗಜಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರ್(ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಗುಂಪು)ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಿದ್ದು, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಂದಿನ ಶೇರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸದ ಮೂಲಕ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೆಳಬೇಕೆಂದರೆ ಗಜಲ್ ನಲ್ಲಿ(ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಗಜಲ್ ನಲ್ಲಿ) ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಸಮಪ್ರಾಸವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಪಂಕ್ತಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನ ಶೇರ್ ಗೆ "ಮತ್ಲ ಅ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.ಮುಂದಿನ ಶೇರ್ ಗಳ ಪ್ರತಿ ಎರಡನೆಯ ಪಂಕ್ತಿಯು ಮೊದಲಿನ ಶೇರ್ ನ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಶೇರ್ ಗಜಲ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ"ಮಕ್ತ ಅ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಗಜಲ್ ಕಾರನು ಮಕ್ತ ಅ ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಕಾವ್ಯನಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.


ಗಜಲ್ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಇಲ್ಲವೆ ಗಜಲ್ ನ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ type ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಎನ್ನಿಸಿ(ಉದಾ: ಇಜಾಜತ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ इजाजत ಬರೆಯಲು ज ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ type ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬಳಸುವಾಗಲೂ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ)
ಧನ್ಯವಾದಗಳು
.

Friday, July 9, 2010

ಸಾಗರಿಯ ಕವನಗಳು

ಕಾಮ(ದ) ದಾಹ..

ಕಾಡಿನ ಸಂದು ಗೊಂದುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಿಣ್ಣನವಿತು ಕುಳಿತ
ಕಾಮ
ಮೋಜೆನಿಸಿ
ಕಪ್ಪೆಯಂತೆ ಜಿಗಿದು
ಆಗಸಕ್ಕೇರಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿತು.

ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಿಂಗಾರ ಬಂಗಾರ
ವರ್ಷವಿಡೀ ವಸಂತ, ಎಂದೂ
ಮಾಸದ ವಸಂತ
ಚೆಲ್ಲಾಡುವ ಹರೆಯ
ಢೊಲು, ಸಂಗೀತ, ಕುಣಿತ
ಸ್ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲಾ ಮೀಯುವುದು
ಮದಿರೆಯಲ್ಲೇ ಎಂದು
ಎಂದೋ ಕೇಳಿದ್ದು
ಇಂದು ಕಂಡಂತಾಗಿತ್ತು..,

ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ
ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ
ಮರುದಿನವೇ
ಕಾಮ
ಅಲ್ಲಿಯವರ ತೃಪ್ತ ಕಂಗಳ ಕಂಡು
ಕಂಗೆಟ್ಟು ಬರುಡಾಗಿ
ತನ್ನಿರುವಿಗಿಲ್ಯಾವ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ
ಕಾಮ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿವರು
ಸಂತುಷ್ಟರೆಂದರಿತು
ದಾರಿ ಕಾಣದಂತಾಗಿ
ಭೂಮಿಗುದುರಿತು..

ಕಂಡಿದ್ದೆನಿಲ್ಲಿ..
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ದಾಹದಲ್ಲುರಿಯುತ್ತಿರುವ
ಒಂದೊಂದು ಚಿತೆಗಳು,,
ತೀರದ ಕಾಮ
-ದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ
ಪ್ರತಿ ದೇಹವೂ ತಣಿಸಲಾರದ
ತುಡಿತದಿಂದ ತಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಕಾಪುರುಷರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಕಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಬಿಡುವು
ದಣಿದಷ್ಟೂ ಖುಶಿ ಕೊಡುವ
ಆಟವಲ್ಲವೇ ಇದು!!

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವು, ಕಾಮ-ಮೋಹ
ಎಂದು ತೀರಿದ್ದಿದೆ,
ಪಡೆದಷ್ಟೂ ಬೇಕೆನಿಸಿ ಸುಖಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕುವ ಚಪಲರ ದಂಡು ಕಂಡು
ಕಾಡು-ಮೇಡು, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರದ
ದಾಹದ
ರೌರವವ ನೋಡಿ
ಹಿರಿಮೆಗೊಂಡು
ಕಾಮ,,,
"ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದಿತು.."